Green Free
Green Free
Người Bán: Admin
Chuyên Mục: NRO
{{ PriceNew }} {{ PriceOld }}
 • Treo up sức mạnh, up đệ
 • Hỗ trợ chơi game
 • Chức năng cơ bản
Số ngày:
Số thiết bị sử dụng:
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Facebook Tác GiảFacebook
Thông TinAdmin
Thời Hạn10 Năm
Đơn Giá Ngày0
Hỗ Trợ CaptchaKHÔNG
Lượt Xem103,545
Lượt Tải30,033
Lượt Mua13,447
Lượt Dùng Hôm Nay370
Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ

Thanh toán một lúc

Số ngày được mua 3650 Ngày

MOD FREE TỰ CÀI KHÔNG HỖ TRỢ. VUI LÒNG KHÔNG INBOX HỎI

Chú Ý: Khi cập nhật cần tắt hết game nếu không sẽ bị lỗi!

Hướng dẫn sử dụng

I. Giới thiệu

- Hỗ trợ chơi game nhiều chức năng

- Up đệ tự động (Tự đánh khi đệ hỏi và tự cho đậu)

- Bạn cần mua phiên bản Green Pro để mua captcha được nhé

- Bật auto login tự tắt thông báo của Admin khi vào game.

- Thông tin đệ tử mặc định cập nhật trực tiếp không cần vào phần đệ tử thông tin!

- Auto Login sau bảo trì

II. Lệnh Chat

Dấu _ là dấu cách nha, đừng có nhầm đấy!

Kí tự X là phần nội dung các bạn cần thay đổi!

1.    Hiển Thị

- minimap: Bật/tắt Mini Map

- schar : Bật/tắt hiển thị nhân vật trong map

- sinfo : Bật/tắt thông tin sư phụ - đệ tử

- ttdt : Bật/tắt hiển thị thông tin đệ tử

- mshow : Bật/tắt hiển thị thông tin

- nedame: Bật/tắt né Boss/Người khi bị đánh

- unikey: Bật/tắt gõ tiếng việt (Tắt phần mềm gõ tiếng việt trước khi dùng)

- lgoto: Dịch chuyển tới đối tượng mà bạn đã dịch chuyển trước đó

2. Săn - Auto Boss

- sboss: Bật/tắt hiển thị thông báo boss

- onlyboss: Bật/tắt chỉ hiển thị Boss trong map

- showhp: Bật/tắt hiển thị HP boss và người trong map

- fboss_X: Tìm boss có tên X

- clfboss: Xoá danh sách tìm boss

- vfboss: Xem danh sách tìm boss

3. Ẩn thông tin

- antk: Ẩn tài khoản, hiện Chưa Đăng Ký

- hskill: Bật/tắt ẩn số đếm skill

- annguoi: Bật/tắt ẩn người trong map

- anquai: Bật/tắt ẩn quái trong map

- anitem : Bật/tắt ẩn item trong map

- xhq: Bật/tắt xoá hào quang

- xht: Bật/tắt xoá hiệu ứng hợp thể

- fpethome: Bật/tắt cho đệ về nhà khi hợp thể

4. Chức năng hỗ trợ

- sX: Chỉnh tốc độ giày X

- speedX: Cheat tốc độ game X

- speedX_Y: Cheat tốc độ game X.Y (speed1 2 => Tốc độ 1.2)

- ak: Bật/Tắt tự đánh (Với tất cả đối tượng được trỏ)

- xak:  Bật/Tắt tự đánh (Với các đối tượng gây được sát thương)

- tsak:  Bật/Tắt càn quét cả khu bằng ak (Với các đối tượng gây được sát thương)

- takX: Chỉnh tốc độ AK Xmilis

- tl: Gọi Calic qua qua tương lai (Ở map Bambo, Rừng dương xỉ, Nam Kame)

- night: Đổi màu trời tối (Chỉ bật ở cấu hình cao)

- hsme: Tự hồi sinh dành cho namec

- ahs: Bật/tắt auto hồi sinh bằng ngọc

- gmt: Bật/tắt khoá mục tiêu đang chọn

- sgiaodich: Mời giao dịch nhân vật đang chọn

5. Auto Khu

- kX: Đổi khu X

6. Auto đệ tử

- udt: Bật/tắt hiển thị chỉ số đẹo real-time (Cập nhật trực tiếp trên màn hình)

- csdt: Mở chỉ số đệ tử

- anhatpet: Bật/tắt nhặt xa up đệ

- akok: Bật/Tắt up đệ kaioken

7. Auto Đậu

- chodau: Bật/tắt cho đậu

- xindau: Bật/tắt xin đậu

- thudau: Bật/tắt thu đậu (Nhân vật phải đứng ở nhà, tự cất đậu vào rương)

- thudau2: Bật/Tắt thu đậu bằng Tự Động Luyện Tập (Nhân vật không cần đứng ở nhà)

- spean_X : Thêm nhân vật X vào danh sách được cho đậu (Chỉ định nhân vật nhận đậu thần)

- clspean: Xoá danh sách nhân vật nhận đậu thần

- vspean: Hiển thị danh sách nhận đậu thần

8. Auto Skill

- askillX: Bật/tắt auto skill X

9. Auto Chat

- atc: Bật/tắt auto chat

- atc_X: Thay đổi nội dung auto chat thành X

- actg: Bật/tắt auto chat thế giới

- tactgX: Set thời gian giữa mỗi lần chat thế giới (giây)

- actg_X: Thay đổi nội dung auto chat thế giới thành X

10. Fake thông tin

- vangX: Fake vàng ảo X

- ngocX: Fake ngọc xanh ảo X

- hngocX: Fake ngọc hồng ảo X

- smX: Fake sức mạnh ảo X

- tnX: Fake tiềm năng ảo X

- fname_X: Fake tên nhân vật ảo X

11. Di Chuyển

- u: Khinh công

- d: Độn thổ

- r: Dịch phải

- l: Dịch trái

- uX: Khinh công X

- dX: Độn thổ X

- lX: Dịch trái X

- rX: Dịch phải X

- amoveX_Y: Dịch chuyển đến vị trí X Y

12. Anti

- chantn: Bật/tắt chặn tin nhắn riêng

13. Tính năng khác

- confirm: Mở menu vừa xác nhận

- szone : Mở bảng đổi khu

- friend : Mở bảng bạn bè

- flag: Mở bảng đổi cờ

- aflag: Bật/tắt đổi cờ đen

- enemy: Mở bảng kẻ thù

- petinfo: Mở thông tin đệ tử

- scsbX: Sử dụng menu X capsule bay

- ucapsule: Sử dụng capsule (Ưu tiên capsule đặc biệt)

- dbdctt: Nhấp đôi chuột dịch chuyển tới đối tượng đang chọn

- copy:  Bật/tắt copy cải trang của nhân vật hoặc Npc được trỏ

- kvt: Bật/tắt khoá vị trí

- c: Đóng băng skill hiện tại

- uitemX: Sử dụng itemID X

- gofocus: Dịch đến đối tượng đang trỏ

- anho: Auto dùng nho xanh/tím khi thể lực dưới 5%

14. Auto Login

- alogin: Bật/tắt auto login khi mất kết nối

- akhu: Bật/tắt vào khu cũ khi auto login

15. Xmap (Di chuyển map nhanh)

- xmp: Mở menu xmap

- xmpX: Dùng xmap tới map có id X

- csb: Dùng capsule thường xmap

- csdb: Dùng capsule đặc biệt xmap

16. Thêm vật phẩm nhặt

- add (trỏ vào quái hay vật phẩm): Thêm/Xoá quái hoặc vật phẩm ở danh sách tương ứng

- addt (trỏ vào quái hay vật phẩm): Thêm/Xoá loại quái hoặc loại vật phẩm ở danh sách tương ứng

17. Tự động đánh quái

- ts: Bật/Tắt tự động đánh quái

- nsq: Bật/Tắt né siêu quái khi tự động đánh quái (Mặc định bật)

- ksq: Bật/Tắt tàn sát cướp quái

- addmX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách đánh quái id X (X là id quái)

- addtm: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách đánh loại quái id X (X là id loại quái)

- clrm: Xoá danh sách tàn sát

- skill (trỏ vào skill): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái

- skillX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái skill thứ X (X là thứ tự skill)

- skillidX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách skill sử dụng tự động đánh quái skill id X ( là id skill)

- clrs: Đặt danh sách skill sử dụng tự động đánh quái về mặc định

- abf: Bật/Tắt tự động sử dụng đậu thần (KI, HP dưới 20%)

- abfX: Bật tự động sử dụng đậu thần khi HP dưới X%

- abfX_Y: Bật tự động sử dụng đậu thần khi HP dưới X%, KI dưới Y%

- vdh: Bật/Tắt vượt địa hình (mặc định Bật)

- ahpX: Đánh quái có HP <= X

- ahp: Tắt đánh quái theo HP tối đa

- mhpX: Đánh quái có HP >= X

- mhp: Tắt đánh quái theo HP tối thiểu

18. Lệnh tự động nhặt vật phẩm

- anhat: Bật/Tắt tự động nhặt vật phẩm (Mặc định bật)

- itm: Bật/Tắt lọc không nhặt vật phẩm của người khác (Mặc định bật)

- sln: Bật/Tắt giới hạn số lần tự động nhặt một vật phẩm (Mặc định bật)

- slnX: Thay đổi giới hạn số lần nhặt là X (Mặc định X = 7)

- addiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt vật phẩm id X (X là id vật phẩm)

- blocki (trỏ vào vật phẩm): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm đang trỏ

- blockiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm id X

- addtiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt loại vật phẩm id X(X là id loại vật phẩm)

- blocktiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt loại vật phẩm id X

- clri: Cài đặt lại danh sách lọc vật phẩm vể mặc định (danh sách chỉ nhặt và danh sách chặn)

- cnn: Cài đặt nhanh chỉ nhặt ngọc (tương ứng lệnh chat "clri" và "addi77")

III. Lưu Ý

 1. Sử dụng item tự động luyện tập (TDLT)

 • Tự động đánh quái sẽ không né siêu quái khi bật TDLT

 • Tự động nhặt vật phẩm mà có bật TDLT, không bật tàn sát sẽ dịch chuyển tới vật phẩm để nhặt

 • TDLT bật cùng Tàn Sát sẽ dịch chuyển AK quái, Auto Nhặt sẽ không hoạt động

 • TDLT sẽ đánh quái như bản gốc nếu không bật cùng Tàn Sát

 • Khi dùng TDLT không bật cùng Tàn Sát, cần tắt Auto Nhặt để không tự dịch chuyển tới nhặt vật phẩm (TDLT đã tự động hút vật phẩm )

 1. Các id sử dụng trong lệnh chat

 • Id quái phụ thuộc vào map, khác với id loại quái

 • Thứ tự skill là thứ tự của skill trong hành trang bắt đầu từ 1 đến 8, khác với id skill. Ví dụ thứ tự 3 của namec là hồi sinh, trái đất là tdhs, xayda là ttn

 • Id loại vật phẩm khác với id vật phẩm. Vd: Ngọc Rồng 1 sao (14), Bí ngô 1 sao (702), Ngọc đen 1 sao (807) có chung một id loại vật phẩm là 12 (mình tạm gọi là loại vật phẩm ngọc rồng)

 • Id vật phẩm (id), id loại vật phẩm (type), id loại quái, id skill xem tại: https://bantool.net/tools/dataNRO.

 1. Khác

 • Liên hoàn được ưu tiên sử dụng hơn Chiêu đấm Demon (namec) trong tự động đánh quái. Nếu Liên hoàn không thể sử dụng thì mới sử dụng Chiêu đấm Demon (thiếu KI, chưa học skill)

 • Kaioken được ưu tiên sử dụng hơn Chiêu đấm Dragon (Trái đất) trong tự động đánh quái. Nếu Kaioken không thể sử dụng thì mới sử dụng Chiêu đấm Dragon (thiếu KI, thiếu HP, chưa học skill) (Chưa làm)

 • Các skill Quả cầu kênh khi, Makankosappo, Tự phát nổ, Trói, Trị thương không thể sử dụng trong tự động đánh quái

 • Tự động đánh quái chỉ có thể vượt địa hình đơn giản (mấy map phức tạp bật TDLT hoặc add quái nhé). Nếu vượt địa hình lỗi thì dùng lệnh "vdh" để tắt.

 

IV. Phím Tắt Mặc Định

·         Z: Bật/tắt hiển thị thông tin

·         C: Dùng capsule (Ưu tiên csdb nếu có)

·         H: Bật/tắt né Boss/Người khi bị đánh

·         V: Bật/tắt Unikey gõ tiếng việt. Nhớ tắt tất cả phần mềm gõ tiếng việt mới dùng được!

·         P: Dịch chuyển tới đối tượng mà bạn đã dịch chuyển trước đó

·         M: Mở bảng đổi khu

·         I: Mở thông tin đệ tử

·         F: Dùng bông tai Porata nhanh

·         S: Mời giao dịch nhân vật đang trỏ

·         D: Tự động trỏ mục tiêu boss

·         B: Mở bảng bạn bè

·         E: Bật/tắt auto hồi sinh

·         O : Dịch chuyển tới đối tượng đã chọn

·         X: Bật menu Xmap đi khắp bản đồ

·         J: Dịch map trái

·         K: Dịch map giữa

·         L: Dịch map phải

·         T: Bật/tắt tàn sát

·         N : Bật/tắt auto nhặt

·         A: Thêm quái/vật phẩm vào danh sách