VPS

VPS Việt - L3

CPU 2 Core

RAM 4GB

Vị trí: Việt Nam

264,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 3 - Lượt Xem: 506

Xem Ngay
VPS Việt - IP Riêng - L4

CPU 2 Core

RAM 4GB

Vị trí: Việt Nam

293,250 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 3 - Lượt Xem: 283

Xem Ngay
VPS Việt - L4

CPU 3 Core

RAM 6GB

Vị trí: Việt Nam

345,000 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 0 - Lượt Xem: 441

Hết Hàng
VPS Việt - L8

CPU 3 Core

RAM 3GB

Vị trí: Việt Nam

345,000 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 2 - Lượt Xem: 483

Xem Ngay
VPS Việt - L9

CPU 4 Core

RAM 4GB

Vị trí: Việt Nam

379,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 7 - Lượt Xem: 494

Xem Ngay
VPS Việt - IP Riêng - L5

CPU 4 Core

RAM 8GB

Vị trí: Việt Nam

471,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 2 - Lượt Xem: 346

Xem Ngay
VPS Việt - L5

CPU 4 Core

RAM 8GB

Vị trí: Việt Nam

494,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 4 - Lượt Xem: 408

Xem Ngay
VPS Việt - L6

CPU 6 Core

RAM 16GB

Vị trí: Việt Nam

862,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 0 - Lượt Xem: 432

Xem Ngay
VPS Việt - IP Riêng - L5

CPU 8 Core

RAM 16GB

Vị trí: Việt Nam

920,000 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 0 - Lượt Xem: 121

Xem Ngay
VPS Việt - IP Riêng - L6

CPU 16 Core

RAM 32GB

Vị trí: Việt Nam

1,782,500 / 30 Ngày

Người Bán: Hoàng Kim Long

Lượt Mua: 0 - Lượt Xem: 173

Xem Ngay